Grøfter

Grøfter inden for foreningens område:

Bemærk: Kontakt vedr. grøfter og underføringer er Camilla Eldur, som kan kontaktes på bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

Denne side er blevet re-designet i februar 2024 for at håndtere information om oversvømmelser og problemer med vandafledning i vores område.

Den oprindelige side er stadig tilgængelig som en underside og kan ses på dette link.

Denne side indeholder nu dels information fra bestyrelsen og dels link til instrukser og vejledning fra Odsherred kommune.


Tabellen er oprettet her i februar 2024 som følge af de meget opfattende oversvømmelser der er i vores område, og indeholder observationer, vejledninger, links til Odsherred kommune samt tiltag fra grundejerforeningens side:

 

På den ekstraordinære generalforsamling i 2023 blev det besluttet at man ikke ønskede at der skulle oprettes et grøftelaug og der blev således sat punktum for flere års forarbejde udført af arbejdsgrupper.

Bestyrelsen blev opfordret til at holde focus på grøfterne og det udmynter sig først og fremmest med oprettelsen af denne sektion hvor bestyrelsen vil komme med information om bredejernes pligter.

Bestyrelsen vil også søge at etablere en gruppe der kan bistå med vejledning og information til bredejere.

-----------

Bestyrelsen har i oktober 2023 sendt nedenstående skrivelse til medlemmerne:

Til foreningens medlemmer med særlig adresse til bred- og rørejere i GF Gudmindrup Lyng,

 

Vigtigheden af at have god vandafledning gennem grøfter og rør i hele sommerhusområdet er åbenlys. Fandtes grøfter og rør ikke, ville regnvand og afløb fra søer og åer i området føre til oversvømmelser på flere sommerhusgrunde, når grundvandet står for højt og ikke kan afledes.

 

Det er derfor vigtigt, at du som bredejer overholder din lovbestaltede forpligtelse jf. Vandløbsloven til hvert år, helst 2 gange, i foråret og altid om efteråret, får oprenset din grøft for grene, blade etc. og evt. for højt bundslam, som hindrer vandet i at flyde. Du skal desuden sørge for at beskære bredderne, hvis vandet ikke kan flyde.

 

For grundejere med rør gælder samme forpligtelse hvert år at sørge for, at rør gennemspules. Rør skal selvfølgelig spules i hele rørstrækninger, i nogle tilfælde kan 2 eller flere rørejere slå sig sammen.

 

Der findes vejledninger og information, om hvordan du skal gøre det. Disse findes dels på Odsherred kommunes webside og dels på GF Gudmindrup Lyngs webside, hvor også en kopi af denne skrivelse kan genfindes :

 

Vedligeholdelse af private åbne vandløb

Emne

Link

Odsherreds kommunes overordnede webside vedr. åbne vandløb

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/vand-og-strand/vandloeb/vandloebsvedligeholdelse-private-aabne-vandloeb/?text=private%20vandl%C3%B8b&l1=3&l2=3&l3=3&l10=3

Underliggende ”Vedligeholdelse af private vandløb - regler”.

Kopi på gudmindruplyng.dk

https://gudmindruplyng.dk/Vedligeholdelse%20af%20private%20vandl%C3%B8b%20-%20Regler.pdf

Underliggende ”Vedligeholdelse af private vandløb - praksis”.

Kopi på gudmindruplyng.dk

 

https://gudmindruplyng.dk/Vedligeholdelse%20af%20private%20vandl%C3%B8b%20-%20Praksis.pdf

Underliggende ”Rejse en vandløbssag”.

Kopi på gudmindruplyng.dk

 

https://gudmindruplyng.dk/Rejse%20en%20vandl%C3%B8bssag.pdf

 

 

Vedligeholdelse af private rørlagte vandløb

Emne

Link

Odsherreds kommunes overordnede webside vedr. rørlagte vandløb

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/vand-og-strand/vandloeb/vandloebsvedligeholdelse-private-roerlagte-vandloeb/?text=private%20vandl%C3%B8b&l1=3&l2=3&l3=3&l10=3

Underliggende ”Fejl i dræn og rørlagte vandløb”.

Kopi på gudmindruplyng.dk

https://gudmindruplyng.dk/Fejl%20i%20dr%C3%A6n%20og%20r%C3%B8rlagte%20vandl%C3%B8b.pdf

 

 

Vand på grunden

Emne

Link

Odsherreds kommunes overordnede webside vedr. vand på grunden. Informativ video

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/vand-og-strand/vandloeb/vand-paa-grunden/

 

 

Bestyrelsen har jf. beslutning på den ekstraordinære generalforsamling d 4/6 2023 nu, som tidligere opgaven om drøftelse af vedligeholdelse af rør og grøfter under sig.

 

Bestyrelsen kan være behjælpelig med vejledning om kontakt til professionel hjælp til oprensning, nivellering af bundkoten og beskæring, hvis den enkelte bredejer har behov for dette.

 

Bestyrelsen kan og vil rette henvendelse til Odsherred kommune, hvis en grøftestrækning forbliver misligholdt.

 

 Bestyrelsen har i august 2023 cyklet en tur i grundejerforeningen og har dannet sig et indtryk af grøfternes tilstand og tilset rør, hvor det var muligt og tilgængeligt. Dele af rør og grøftestrækningerne er utilgængelige og/eller ligger på privat grund. Disse stykker var dermed ikke mulige at bese.

 

 

FOR 2023 GÆLDER:

 

Overordnet i 2023 bør alle besete grøfter ordnes, dvs. bundslam/grøde skal opsamles fra bunden, så vandet kan flyde uhindret, og nødvendig beskæring af bredderne, der hindrer vandafledningen skal udføres. Dette bør ifølge naturgeograf Gry Jensen, Odsherred Kommune ske hvert år 1-2 gange. Altid i efteråret efter løvfald.

 

Bestyrelsens cykeltur med grøfte inspektion august 2023:

1. Cykelstop - grøften på Sofievej mod Guldmannsvej. Grøften er i pæn stand. Vandet kan løbe, omend det flyder langsomt.

2. Cykelstop - grøften på Guldmannsvej mod Amalievej. Grøften på begge sider af vejen bør oprenses. Vandet staser og flyder ikke omkring vejunderføring. Der er meget grøde i grøften og vildt buskads omkring.

3. Cykelstop - ad Ruggårdsvej til Trekronervej. Grøfter bør oprenses ved Trekronervej. Vandet staser og løber ikke. Bredderne er tilgroede.

4. Cykelstop - ad Trekronervej til Annettevænget over broen til vendepladsen. Grøftestykket ved vendepladsen er grundejerforeningens ansvar at få oprenset, fortalte JKO. Grøfterne omkring broen er meget tilgroede (brombær). Vandet ej synligt - løber ikke. Hele grøftestrækningen fra Ruggårdsvej til Annettevænget og videre fra Annettevænget til Gudmindrup Strandvej formodes at trænge meget til oprensning. Det var ikke muligt at bese hele stykket, men så langt øjet rakte, er der meget tilgroet.

5. Cykelstop - på Gudmindrup Strandvej. Naturgeograf Gry Jensen fra OK har ved at gå i denne del af grøftesystemet beset grøftestrækningen fra Annettevænget til Syrenager og har udtalt i rapport, at denne del bør renses. Der er et stykke fra Strandvejen ad grøften ved Syrenager, som tilhører grundejerforeningen, som bør oprenses. Gry afventer at tilse denne strækning yderligere til efter løvfald.

6. Cykelstop - grøften på Syrenager. Her var blevet oprenset efter, at Gry Jensen ved besigtelse har talt med grundejerne.

7. Cykelstop - ad Rosenager til grøften ved Birkeager og Lyngager. Der er en del vand i grøften fra Lyngager/Birkeager. Vandet løber dog mod Matolievej, men ophobes på strækningen et stykke efter vejunderføringen fra denne del af Birkeager mod Matolievej. Grundene på Matolievej tilhører Tre Lyng.

8. Cykelstop - Matolievej ved Birkeager. Tydeligt at vandet ophobes i grøften, som her er næsten tør.

9. Cykelstop - ad Matolievej og Strandvejen til grøften på Pilevænget. Vandafledningen hertil starter mod nord fra Sofievej ad rør og grøfter - se 1. Stop. De synlige dele af grøften på Pilevænget bør oprenses og beskæres.

10. Cykelstop - til grøften på Amalievej. Nogenlunde stand. Bør beskæres, og bundslam opsamles. Vandet løber dog.

Endelig skal det tilføjes at bestyrelsen løbende vil føre tilsyn med grøfterne og tage stilling til om Odsherreds Kommune skal inddrages.

 

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål kan stiles til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen - GF Gudmindrup Lyng

Emne

Klik på linket

Bemærkninger

Indlæg af Gry Jensen, Odsherred Kommune

Fra generalforsamlingen i april 2024

Opdateret kort over grøfter og rør

Maj 2024

Orientering fra bestyrelsen februar 2024

Om tiltag mm.

Opdateret side på Odsherred.dk med opdateringer om den aktuelle situation

Mulighed for at tilmelde mail når der sker opdateringer

Link fra ovenstående side

Vedligeholdelse af rør

Link fra førstnævnte side

Vedligeholdelse af grøfter

Piece om regler

Odsherred kommune oktober 2017

Piece om praksis

Odsherred kommune maj 2019