Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen 2023


Vedr. Grøftelaug:

Forslaget indeholder følgende underpunkter:                         

 1. Baggrund og motivation
 2. Forslag om etablering af vandafledningsudvalg (til vedtagelse på generalforsamling)
 3. Forslag til vedtægtsændring (til vedtagelse på generalforsamling – forudsat ja til punkt 2)
 4. Overgangsordning (til vedtagelse på generalforsamling – forudsat ja til punkt 2 og minimum første godkendelse af punkt 3)
 5. Forslag vedr. kontingentbidrag til vandafledning

 6. Opfølgende notat vedr. forslag om vandafledningsudvalg

 

Ad. 1. Baggrund og motivation

Forslaget om etablering af et grøftelaug blev oprindeligt fremsat forud for grundejerforeningens generalforsamling i 2022. Efter en drøftelse blev forslaget dog sat i bero, idet der efter generalforsamlingen blev nedsat et arbejdsudvalg til at gennemarbejde oplægget og fremsætte et justeret forslag til generalforsamlingen i 2023.

Efter nogle møder i arbejdsudvalget fremlægges et nyt forslag, som også har været forelagt bestyrelsen.

Arbejdsudvalget foreslår, at der i Grundejerforeningens regi nedsættes et vandafledningsudvalg.

Opgaver med pasning og vedligeholdelse af de åbne og lukkede grøfter er reguleret gennem Vandløbsloven. Som udgangspunkt er det den enkelte bredejers forpligtelse at udføre opgaverne inden for egen matrikel. Det er arbejdsudvalgets forslag, at den enkelte bredejer fortsat skal stå for den almindelige vedligeholdelse, mens vandafledningsudvalget bistår med tilsyn og udførelsen af større opgaver som spuling af rør og opgaver med oprensning, der kræver maskinel indsats.

Vandafledningsudvalget koordinerer arbejdet og kan lade opgaverne udføre ved brug af en ”grøftemand” eller entreprenør.

Herudover vil det være oplagt for et vandafledningsudvalg at samarbejde eller koordinere indsatsen med tilgrænsende grundejerforeninger eller grøftelaug, da det ikke nytter meget at spule rør og rense egne grøfter, hvis vandet ikke kan passere uhindret længere nede mod udløbet til det åbne vand.

 

Ad. 2. Forslag om etablering af et vandafledningsudvalg

Da der inden for grundejerforeningens område er generelle problemer med at få afledt overfladevand gennem såvel åbne som lukkede eller rørlagte grøfter, etableres et vandafledningsudvalg under Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng.

Arbejdet med vandafledning organiseres gennem et udvalg på 3 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på generalforsamlingen, mens formanden udpeges af og blandt bestyrelsens medlemmer i forbindelse med konstitueringen efter generalforsamlingen.

Det forudsættes, at det almindelige vedligehold af de åbne grøfter i form af beskæring af træer og buske, grødeskæring, oprensning og fjernelse af materialer fra bredder fortsat skal varetages af den enkelte bredejer inden for egen matrikel.

Vandafledningsudvalget bidrager med at udøve tilsyn og tage sig af opgaver med spuling af rør, vedligeholdelse af brønde og oprensning, som kræver maskinel indsats.

Vandafledningsudvalget vejleder herudover den enkelte bredejer om den almindelige vedligeholdelse og giver melding til bredejeren, hvis dennes vedligeholdelse måtte være mangelfuld.

Vandafledningsudvalget kan inden for den afsatte budgetramme træffe aftale med 3. mand om udførelsen af konkrete opgaver. Beslutninger om udførelsen af opgaver træffes af mindst 2 medlemmer af udvalget.

Vandafledningsudvalget kan indgå samarbejde om løsningen af opgaver med tilstødende grundejerforeninger eller grøftelaug.

Det forudsættes, at den enkelte bredejer accepterer, at vandafledningsudvalget kan varetage de ovenfor nævnte opgaver. Måtte en sådan tilladelse ikke kunne opnås, kan en opgave ikke udføres på den pågældende matrikel. I påtrængende tilfælde kan der rettes henvendelse til den kommunale vandløbsmyndighed.

Da en god vandafledning er af væsentlig betydning for alle medlemmer, afsættes som led i budget- og kontingentfastsættelsen et særligt bidrag til opgaver med sikring af vandafledning.

Bredejere, der ikke måtte være medlemmer af grundejerforeningen, opkræves det særlige bidrag til kontingent vedr. vandafledning. Af samme årsag aflægges særskilt regnskab for grundejerforeningens opgaver med vandafledning.

 

Ad. 3:  Forslag til ændring af vedtægt:

Til §7 indføjes nyt afsnit 2 (efter bestyrelsesmedlem):

Til varetagelse af opgaver om afledning af overfladevand inden for Grundejerforeningens område nedsættes et vandafledningsudvalg på 3 medlemmer.

Til § 7 under afsnittet om valg på generalforsamlingen tilføjes:

Under valg i ulige årstal: 1 medlem til vandafledningsudvalg.

Under valg i lige årstal: 1 medlem til vandafledningsudvalg.

Til § 7, hidtidigt andet afsnit, tilføjes:

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte til deres poster (uændret) – herefter ændres/tilføjes: Ved første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og med formand for vandafledningsudvalg.

Til § 8 om kontingent m.v. samt regnskab tilføjes:

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med behandling af budgetforslaget (uændret). Herefter tilføjes: I forbindelse hermed afsættes midler til opgaver med sikring af vandafledning og kontingentbidrag hertil. 

 

Ad. 4. Overgangsordning

Hvis en beslutning om nedsættelse af et vandafledningsudvalg bliver vedtaget, men dog ikke med det foreskrevne antal stemmer, ved den ordinære generalforsamling, indkaldes snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslagene.

Ved den ordinære generalforsamling behandles forslag til budget og kontingent for 2024.

På den ekstraordinære generalforsamling

 • vælges 1 medlem til vandafledningsudvalgt for 1 år og 1 medlem til vandafledningsudvalget for 2 år.
 • Behandles budget og forslag for 2024 til kontingentbidrag til vandafledning

Til finansiering af opgaver med vandafledning i 2023 afsætter bestyrelsen et beløb.

Ordinært kontingent og bidrag til vandafledning opkræves samlet fra og med 2024.

--------------------

Måtte forslaget blive endeligt vedtaget ved den ordinære generalforsamling i 2023

 • vælges de 2 ”menige” medlemmer til vandafledningsudvalget på den ordinære generalforsamling
 • behandles forslag til budget og særligt bidrag 2024 til vandafledning i tilknytning til forslag til budget og kontingent for 2024.
 • til finansiering af opgaver med vandafledning i 2023 afsætter bestyrelsen et beløb.

 

På vegne af arbejdsudvalget:

Jørgen Petersen, Lone Dyekjær, Rasmus Just Christensen, Camilla C. Eldur Mærsk-Møller, Christian Nejrup Djarnel og Anders Højgaard

Ad. 5. Forslag vedr. kontingentbidrag.

 

I forlængelse af forslag til generalforsamlingen om nedsættelse af et vandafledningsudvalg fremsætter arbejdsudvalget nedenstående forslag om kontingentbidrag til finansiering af Grundejerforeningens kommende opgaver med vandafledning:

 

Arbejdsudvalget vedr. vandafledning indstiller til generalforsamlingen, at der for 2024 opkræves et særligt kontingentbidrag til vandafledning på kr. 75,- . Beløbet opkræves som en del af det ordinære kontingent.               

 

På vegne af arbejdsudvalget

Anders Højgaard

Ad. 6. Opfølgende notat vedr. forslag om vandafledningsudvalg - modtaget 2. april

Til bestyrelsen og arbejdsudvalget

 

Jeg haft et telefonmøde med Poul fra Grundejerforeningen Tre Lyng, hvor deres arbejde med vedligeholdelse af åbne og lukkede vandløb har været inspirationen til det fremsatte forslag om oprettelse af et vandafledningsudvalg i Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng.

 

I Tre Lyng er "grøftelauget" et udvalg under foreningen, og det består af 1 medlem fra bestyrelsen samt 2 til 3 medlemmer, som kan vælges uden for bestyrelsen. Man er meget bevidste om, at der skal være en tæt kontakt mellem udvalg og bestyrelse, bl.a.  under hensyn til at administration og økonomi går gennem Grundejerforeningen. 

 

I forbindelse med oprettelsen af "grøftelauget" i Tre Lyng har der fra starten været enighed om, at der er tale om en ordning, hvor alle medlemmer bidrager gennem kontingentet. Det bærende har i denne sammenhæng været, at langt flere end de egentlige bredejere har gavn af en god vandafledning.

 

I Grundejerforeningen Tre Lyng er der 731 medlemmer, hvoraf 230 er registreret som bredejere. Man har her opereret med et bidrag til vandafledning på kr. 125,- pr. medlem, men man kan se, at beløbet kan falde i takt med at grøfterne er blevet i bedre stand.

 

Der er kun ganske få grundejere, som ikke er medlemmer af Tre Lyng. (De fleste har en tinglyst pligt til medlemskab af grundejerforeningen). Og alle bredejere er medlemmer.

 

Med hensyn til adgang for at kunne foretage vedligeholdelse, så sker det på den måde, at "grøftelauget" melder ud om, hvor og hvornår man har planlagt at arbejde - så må den enkelte bredejer melde tilbage, hvis det ikke måtte blive accepteret. På forespørgsel skulle det kun være sket 1 gang, at en bredejer har nægtet adgang - ikke med henvisning til Vandløbsloven, men med henvisning til Grundlovens § 71 om ejendomsrettens ukrænkelighed. Her blev kommunen så inddraget, og sagen blev hurtigt løst, da grundejeren blev stillet i udsigt selv at skulle forestå tilsvarende arbejde og finansiere dette.

 

Måtte der fra Tre Lyngs side blive løst opgaver med hensyn til vedligehold af vandløb og/eller veje for ikke medlemmer, vil der blive tale om at foretage opkrævning hos "ikke-medlemmer).

 

Inden for Tre Lyng forestår bredejerne almindelig vedligeholdelse i forhold til grødeskæring og beskæring og fjernelse af materialer. "Grøftelauget" forestår spuling af rørlagte grøfter og vejunderføringer samt oprensning / nivellering af grøfternes dybde, da dette har vist sig at have meget stor betydning for vandføringen. Hertil kommer eventuelle reparationer af beskadigede rør eller brønde. Den enkelte bredejer må tåle, at oprenset materiale henlægges på bredderne. Dog bortskaffes en større del af oprenset materiale på grund af okker, som give en ubehagelig lugtfri, når det efter oprensning ligger på bredderne og tørrer ud. Tre Lyng har således registreret en betydelig større udskillelse af okker fra de områder, hvor der er foretaget kloakering.

 

Herudover følgende fra Christian Djarnel:

 

Tre Lyng har vandløbsstrækning på ca. 6 km, og Tre Lyng består af ca. 700 matrikler heraf 225 matrikler som støder op til en vandløbsstrækning.

 

Gudmindrup Lyng har vandløbsstrækning fordelt på 2km og 600m rørlagt strækning.

 

Ifølge kommunen er der 304 matrikler beliggende indenfor Gudmindrup Lyngs område, men kommunen kan ikke se om matriklerne er tilknyttet Gudmindrup Lyng grundejerforening eller en anden grundejerforening. Heraf 93 matrikler som støder op til vandløb. 

 

Omkringliggende grundejerforeninger som har vandløbsstrækning; 

 

 • Gyvelager Vejlaug  
 • Carlshøj Grundejerforening 
 • Tre Lyng Grundejerforening  

 

 

Vi kender ikke de faktiske udbedringsbehov i vores forening, hvorfor beløbet på kr. 75,- er et estimat fra Tre Lyng, hvor der har været betalt 125,-. Tre Lyng har ca. dobbelt så meget vandløbsstrækning som Gudmindrup Lyng og da Tre Lyng erfaringsmæssigt har haft et højere udberingsbehov i starten, giver det mening at beløbet for Gudmindrup sættes lavere end 125,-.